Biergilde AVG

AVG – Beyerd Biergilde Breda

Beyerd Biergilde Breda, gevestigd aan Boschstraat 26 in Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
Beyerd Biergilde Breda
Boschstraat 26
4811GH Breda
076-5214265
S
ecretariaat.beyerdbiergilde@gmail.com
http://www.beyerdbiergildebreda.nl/

Mikel de Jongh is de Functionaris Gegevensbescherming van het Beyerd Biergilde Breda. Hij is te bereiken via: secretariaat.beyerdbiergilde@gmail.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Het Beyerd Biergilde Breda verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adres
– E-mailadres
– Telefoonnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaat.beyerdbiergilde@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Het Beyerd Biergilde Breda verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Het verzorgen van clubavonden en bierexcursies, Het innen van de contributies van de leden, Het versturen van het clubblad Nuchter Bekeken aan onze leden, voor zover de leden het clubblad niet in het café kunnen afhalen.

Het bezoeken van leden voor de rubriek “De koelkast van…” in het clubblad Nuchter Bekeken, Het bellen of e-mailen van onze leden indien dit nodig is om onze activiteiten uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Het Beyerd Biergilde Breda neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurder van het Beyerd Biergilde Breda) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Het Beyerd Biergilde Breda bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de volgende persoonsgegevens:
Voor- en achternaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer tot en met de laatste dag van het kalenderjaar waarin het lidmaatschap is beëindigd.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Het Beyerd Biergilde Breda verstrekt uitsluitend personeelsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Het Beyerd Biergilde Breda gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het Beyerd Biergilde Breda en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaat.beyerdbiergilde@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Het Beyerd Biergilde Breda wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Het Beyerd Biergilde Breda neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons. Bij voorkeur door een e-mail te sturen naar secretariaat.beyerdbiergilde@gmail.com.